ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 13.30 น.
นายศุภรัศมี์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2