ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 25 ธ.ค. 66 เวลา 13.30 น.
นายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 สภาฯอนุมัติรายจ่ายเพิมเติมโครงการปรับปรุงผิวลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬากลางโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) โครงการปรับปรุงถนนเดชอุดม ซ.6 บริเวณสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง-ถนนสืบศิริ ซ.3/22,โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยกิ่งสวยเรียง,โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรอกวัดท่าตะโก,โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเซนต์เมรี่ ซ.4 ,โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ 9/5 และ 9/9 ,โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา ซ.2/10 และ ซ.2/1/9 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยที่ 4 ประจำปี 2566