นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด ว่าที่ผู้สมัคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านตะเคียน อ.ด่านขุนทด 

พร้อมคณะครูบุคคลากรทางการศักษา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ไดัรับการสนันสนุนรางวัล จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และห้างร้านต่างๆ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้บทบาทหน้าที่ เห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกในความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง 

ข่าวประจำวัน“นายไกรฤกษ์” ครูน้อย ว่าที่ผู้สมัคร อ.ด่านขุนทด ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โรงเรียนบ้านตะเคียน