วันที่ 14 มกราคม 2566   อบต.ด่านขุนทด เปิดโครงการส่งเสริมเนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

โดยมี นายแมือง ศิษย์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นประธานเปิดงาน คณะข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และนายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด ว่าที่ผู้สมัคร อ.ด่านขุนทด พรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ แสดงออกถึงศักยภาพ ทักษะความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป อันเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุมานะพากเพียรที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในทุกๆด้านต่อไป และเป็นการบูรณาการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระหว่างหน่ายงานของรัฐ เอกชนและชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 

ข่าวประจำวัน“นายไกรฤกษ์” ครูน้อย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 อบต.ด่านขุนทด