เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ พิจารณางบประมาณของมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนคนโคราชต่อไป

ข่าวประจำวันนายเทวัญ หัวหน้า ชพก. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567