นายกเล็กโคราช !!! ใส่เกียร์ห้าจับมือ 4 สถานบันการศึกษา ดันโคราชให้เป็น Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้

โคราชจะเป็นเมืองมหานคร โคราชจะเป็น Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ ได้ต้องขับเคลื่อนด้วย 4 องค์กรหลัก

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภฏนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา, โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชลิตกุล มีนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รอง ผอ.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ ผอ.สถาบันอุทยานการเรียนรู้ , นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวิศึกษานครราชสีมา และนายเกษม มารครบุรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และนักเรียน นักศึกษาร่มกิจกรรม

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวว่า เทศบาลนครนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของประชาชนทุกคน เพื่อให้โคราชเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ประกอบกับปัจจุบัน Learning City เป็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนตลอดจนนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันและสถานศึกษา ได้เข้ามาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของเมืองโคราช ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกโดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา 2.ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน 3.ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน 4.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 5.ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู้ และ 6.สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง

“เมืองแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เมืองที่มีการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดการการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกคน และทุกระดับโดยมีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต การที่จะสนับสนุนและผลักดันให้โคราชเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยหลัก ได้มาจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลโดยทั้งหมดนี้จะเป็นทรัพยากร และแรงขับเคลื่อนทางการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นโครงสร้างในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเมืองโคราช โดยเฉพาะนักเรียนผู้สูงอายุสามารถ Walk in ในการเข้าร่วมเมืองแห่งการเรียนรู้ได้และถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับเรียนรู้ตลอดชีวิต” นานประเสริฐ กล่าว

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช !!! ใส่เกียร์ห้าจับมือ 4 สถานบันการศึกษา ดันโคราชให้เป็น Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้