วันที่ 6 ก.ย.66 เวลา 08.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU) การร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คัดแยกกลุ่มเสี่ยง และให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการแบบเฉพาะบุคคล การป้องกันและลดการเจ็บป่วยที่จะส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันนายกฯเล็กโคราชและทีมงานในสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU)ในการร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตน