นายกฯประเสริฐ เปิดโครงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 23 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัยและสามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ ทำให้ครูผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 23 อยู่เสมอ โดยมีนายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรี และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก The S curve มาบรรยายในครั้งนี้ ผู้อบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกฯประเสริฐ เปิดโครงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษา