นายกฯประเสริฐ มอบทุนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 (วัดสมอราย) 69 ทุน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ร่วมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 69 ทุน แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 จำนวน 48 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 21 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิน 55,500 บาท และโรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดกับนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันนายกฯประเสริฐ มอบทุนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 (วัดสมอราย) 69 ทุน