เทศบาลโคราช : อบรมป้องกันโรคจากยุงลาย

วันที่ 14 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคนำโดยยุงลาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับยุงลาย การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคนำโดยยุงลายแก่ชุมชน เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน ณ วัดหนองไผ่ล้อม
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช อบรมป้องกันโรคจากยุงลาย