กฟภ.นครราชสีมา แจ้งรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เคเบิ้ลใต้ดิน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดินแล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายเหนือดินทั้งหมด บริเวณถนนบุรินทร์ และถนนสุรนารี (ตั้งแต่โรงกลึงนายอ้วน ถึง วัดสะแก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๙ , ๒๑ และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ดังนั้น ส่วนราชการที่มีทรัพย์สินบนเสาไฟฟ้าให้ดำเนินการรื้อถอนทรัพย์สินออกจากเสาไฟฟ้า ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฯ จะปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘
และขอความร่วมมือเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่บนเสาไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวดำเนินการรื้อถอนทรัพย์สินออกจากเสาไฟฟ้า ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ข่าวประจำวันกฟภ.นครราชสีมา แจ้งรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน