#เทศบาลพาเที่ยว นั่งรถราง ชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ถิ่นโคราช บริการประชาชน เด็กเยาชน ฟรี ‼️

ตามนโยบาย โคราชเมืองท่องเที่ยว ศิลปะ และการเรียนรู้ ของนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้จัดโครงการเทศบาลพาเที่ยว ชมเมือง ประวัติศาสตร์เมืองโคราชและท่านท้าวสุรนารี
(ย่าโม) รวมถึง การแสดงผลงานศิลปะ จากศิลปินระดับโลกมากมาย ในงาน Thailand Biennale Korat 2021 ที่จัดแสดงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการม่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรม อารยธรรมของชาวโคราช และสร้างแรงบรรดาลใจ ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แก่เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 27 ม.ค. 2565 #เทศบาลนครนครราชสีมา ได้นำคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสามัคคีรถไฟ , คณะประชาชนจากชุมชนปาริชาติ และ คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง โรงเรียนศิริข้านไร่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นั่งรถราง เข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น หออนุสรณ์สถานวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี กำแพงเมืองโบราญ เข้าสักการะพระพุทธรูปโบราญ ณ วัดพระนารายณ์ และชมงานศิลปะในเขตเมือง สร้างความประทับใจ ได้รับประสบการณ์ ความรู้ เชิงประวติศาสตร์ และศิลปะ จากกิตกรรมดังกล่าว
โดยมีนายไพบูลย์ พฤกษพนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ และ ให้การดูแลตลอดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์
โดยเทศบาลนครฯให้บริการเที่ยวชมเมือง
ในเวลา 9:00 น. และ 13:00 น. ทุกวัน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
ท่องเที่ยวโคราชโคราช เมืองศิลปะแห่งการเรียนรู้… @เทศบาลนคร นครราชสีมา