วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร 

ตั้งอยู่ ณ: ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภายหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองนครราชสีมาขึ้นใหม่ ซึ่ง ตั้งอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบผังเมือง ได้โปรดให้ขุนนาง คฤหบดี และประชาชน ร่วมกันสร้างวัดขึ้น 6 วัด คือ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดบูรพ์ วัดอิสาน วัดพายัพ วัดบึง และวัดสระแก้ว  ซึ่งวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2199  เดิมเรียกว่า “วัดกลาง” หรือ “วัดกลางนคร” 

ยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดกลางนครถูกเผาทำลายลง ต่อมาในปี พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสวัดกลางนคร ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินบำรุงวัด จำนวน 400 บาท และได้พระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ในปี พ.ศ.2478 มีนามเต็มว่า “วัดกลางนครวรวิหาร” ในปี 2491 ได้รับพระราชทานนามวัดขึ้นใหม่เป็น “วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร” เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง

เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา รวมทั้งเป็นสถานที่ทำพิธีสวดเสกน้ำพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชพิธีเสวยราชสมบัติ และยังมีศิลปวัตถุ พร้อมทั้งแบบสถาปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยา และปูชนียสถานภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถที่ตั้งอยู่เกาะกลางสระบัวทิศตะวันออกของวัด พระวิหารหลวงและเทวรูปพระนารายณ์สี่กร   ภายในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระทศพลญาณประทานบารมี หรือหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระประธาน ถือเป็นพระประธานองค์แรกของจังหวัด ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง

ท่องเที่ยวโคราชวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร