เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
โครงการ “เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” ชุมชน ทั้งหมดเขต 2 ด้วยความห่วงใยจาก นายกประเสริฐ บุญชัยสุข
ลงพื้นที่ รองนายกเทศมนตรี นัฎฐชัยฐ์ ธนกกนกนนทร์ และ สมาชิกเทศบาล เขต 2
ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม ผอ.ภัทรวดี ปรินแคน บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

#เทศบาลนครนครราชสีมา
#คนโคราช
#ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนโครงการ “เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” ชุมชน เทศบาลนครนคราชสีมา