เทศบาลโคราช !!! พบปะประธาน อสม.
ย้ำโคราช !! การ์ดอย่าตก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนกลุ่ม ม.เทคโน ม.ราชภัฏ สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนเพชรเยี่ยมและซอยหลวงจิตร เพื่อทบทวบให้ความรู้ (อสม.) ตอบข้อซักถาม เรื่องโควิด และเน้นย้ำการรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ: ภาพ/เรื่อง

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลโคราช !!! พบปะประธาน อสม. ย้ำโคราช !! การ์ดอย่าตก