เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.00 น ส.ส.วัชรพลโตมรศักดิ์ #โคราชชาติพัฒนา ได้ร่วมประชุม ที่ รพ.สต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดพลกรัง /กำนันเดือนศักดิ์ ฟักโคกกรวด กำนันตำบลพลกรัง /ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย/แพทย์/สารวัตร /ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังและสมาชิก อบต./ เจ้าหน้าที่ อบต./พร้อมด้วยพี่น้อง อสม. และท่าน ผอ.รพ.สต.พลกรัง
เพื่อเตรียมสถานที่รองรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลกรังที่จะกลับมาจากต่างจังหวัดพื้นที่สีแดงเพื่อพักคอยสังเกตุอาการ ก่อนจะกลับเข้าสู่บ้านเรือนของตนเอง
ในวันนี้ได้มีตัวแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ซีแพคได้มามอบเตียง และมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้มาร่วมมอบสิ่งของและเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องที่จะเดินทางมาพักคอย ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้เห็นพี่น้องร่วมแรงร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกัน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ”เพราะพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว”(ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์)
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมประชุมวางแผน เตรียมสถานที่รองรับ พี่น้องประชาชนชาวตำบลพลกรัง ที่จะกลับมาจากต่างจังหวัด พื้นที่สีแดง