วันที่ 26 ต.ค.2564
ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ได้ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกฐิน ประจำปี 2564  ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาววัดปรางค์ทอง ตำบลพุดซา , วัดบึงตะโก ตำบลพลกรัง และวัดโคกประดู่ ตำบลหมื่นไวย

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมอนุโมทนาบุญกฐิน ประจำปี 2564 วัดปรางค์ทอง ตำบลพุดซา , วัดบึงตะโก ตำบลพลกรัง วัดโคกประดู่ ตำบลหมื่นไวย