วันที่ 19 ต.ค.2564
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดย วัดสุทธจินดา ได้จัดทำสนองพระดำริ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19

ทีม สท.ทีมโคราชชาติพัฒนา รับมอบข้าวกล่องพระราชทานสมเด็จพระสังฆราชฯ จาก โรงทาน สนองพระดำริ จากวัดสุทธจินดา โดยรับมอบจาก ผอ.เอมอร  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนเบญจรงค์  

ซึ่งทางทีมโคราชชาติพัฒนา ขอขอบคุณผู้นำชุมชน , อสม. และ เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ดูแลและช่วยเหลือในการจัดระเบียบตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสท.ทีมโคราชชาติพัฒนา รับมอบข้าวกล่อง จากโรงทาน สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชฯ ส่งมอบให้พี่น้องชาว ชุมชนเบญจรงค์