นายกฯ ประเสริฐ เดินหน้าสร้างปอดให้คนโคราช “สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง” ปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ย่าโม เมืองน่าอยู่ (Sustainable Livability City)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 64 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นำทีม รองนายกฯชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในตัวเมืองนครราชสีมา บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง ในการปรับปรุงทั้งด้านความสวยงาม การใช้งาน และ คุณภาพ เพื่อให้ได้เมืองที่สวยงาม เป็นหน้าเป็นตาเป็นความภาคภูมิใจของชาวโคราช และ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ มีสุขภาพที่ดี

“เราจะสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดให้แก่เมือง ช่วย ดูดซับฝุ่นละอองและสารมลพิษ คายก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศ ลดอุณหภูมิให้แก่เมือง บรรเทาปัญหามลพิษ ทางเสียงและสายตา และช่วยลดภาวะความตึงเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีของคนเมือง โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 สุขภาพจิต สุขอนามัยของคนเมืองสำคัญที่สุด” นายกฯ ประเสริฐ กล่าวและย้ำว่า

นโยบายเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Livability City) เป็นนโยบายหลักที่ทางเทศบาลจะต้องเร่งดำเนินการ คือ

1.การอนุรักษ์และปรับปรุงคูเมืองให้สวยงาม ปรับปรุงคูเมืองและพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ เป็นที่นันทนาการ ที่ออกกําลังกาย และที่จัดกิจกรรมเชิง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมือง ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

2.เพิ่มปอดของเมืองให้มากขึ้น ดําเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงสวนสาธารณะเก่าที่มีอยู่แล้วให้สวยงามยิ่งขึ้น และสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ ให้ เพียงพอต่อจํานวนประชากรสองแสนคนเศษในเขตเมือง ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง ด้วยการเพิ่มการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่าง และบริเวณถนนสายต่างๆ

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯ ประเสริฐ เดินหน้าสร้างปอดให้คนโคราช “สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง” ปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ย่าโม เมืองน่าอยู่ (Sustainable Livability City)