เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2564 ได้มีการคัดเลือกผู้แทนประธานเป็นผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ซึ่งผลการการคัดเลือกได้ผลคะแนน
คือ นายอทุัย มิ่งขวัญได้รับคะแนนอันดับ 1 ซึ่งทางศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ขอแสดงความยินดีกับ นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับเลือกจากท่านประธานสภาฯทั้ง32อำเภอ 90 เทศบาลให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่”คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา” ด้วยความรู้-ศักยภาพ-ประสบการณ์-นักประสานและความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์
#กทจ.นม.
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนขอแสดงความยินดี นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับเลือกจากท่านประธานสภาฯทั้ง32อำเภอ 90 เทศบาล เพื่อทำหน้าที่”คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา”